Μεταβατική Συνάντηση

1

2

3

Μάρτιος 2022

Οκτώβριος 2022

Οκτώβριος 2023

Caceres, Spain
Dublin, Ireland
Oradea, Romania

Caceres, Spain - March, 2022

Workshops

Developing Digital Materials

May 2022 - Rybnik, Poland

Developing Digital Materials

Istanbul, Turkey - September 2022

Improving Digital Materials

Athens, Greece - May 2023

Developing Practical Guide for Digital Materials

Athens, Greece - May 2023

Marathon International Conference

Oradea, Romania - October 2023

LTTA1 - Rybnik, Poland - May 2022

LTTA 2 - Istanbul, Turkey - September 2022

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου και αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων οπότε και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.”